– Vedtægter

Vedtægter for

DcH Guldborgsund

§ 1

Foreningens navn er DcH Guldborgsund. Dens hjemsted er den fungerende formandens adresse. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.
For at nå disse mål. skal foreningen:

1.      Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

2.      Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

3.      Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.

4.      Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.

5.      Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

6.      Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

7.      Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

8.      Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

 

§ 3

Enhver der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling. Nye medlemmer betaler et indskud der fastsættes af den årlige generalforsamling. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.
Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen. Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelse nye medlemmer til landsforeningen.

 

§ 4

Træningsgebyret og indskud fastsættes på den ordinære generalforsamling med virkning fra næste kontingent- år. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Grundkontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år, af bestyrelsen. Efter Landsforeningen og kredsen har fastsat deres kontingent.

Kontingentet består af: grundkontingent og træningsgebyr.

Grundkontingentet dækker omkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.
Træningsgebyret giver adgang til at deltage i foreningens træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.
Kontingentet forfalder til betaling senest den 5. januar. Medlemmer der ikke inden den 5. januar har betalt kontingent, slettes af foreningen: Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldigt kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt, Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

§ 5

Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 31. Januar. Generalforsamlingen behandler følgende sager:

1.      Valg af dirigent

2.      Beretning af foreningens formand

3.      Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

4.      Indkomne forslag

5.      Fastsættelse af  træningsgebyr og indskud (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)

6.      Valg af formand

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.      Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

9.      Valg af 2 revisorer

10.  Valg af 1. suppleant for revisorer

11.  Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst 1/10 af de fremmødte stemmeberettigede kræver det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

§ 6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemme.

Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden, senest 4 uger efter den generalforsamling hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH´s sekretariat

 

§ 7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingent restance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

§ 8

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer pr. mail eller brev eller i de lokale dagbalde eller i medlemsbladet.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, samt ordlyden af evt. indkomne forslag.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidigt til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager der ønskes behandlet.
Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter at begæringen derom er modtaget.

 

§ 9

Bestyrelsen består af formand og 4 eller 6 bestyrelsesmedlemmer: Formanden vælges for 2 år af gangen, af den ordinære generalforsamling: Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter til repræsentation i hundesagens tjeneste.

§ 10

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse på denne. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelse.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

 

§ 11

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisning mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmer skal dog rette sig efter ledelsens anvisninger. Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen. Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.  Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor rettelig hører hjemme.

 

§ 12

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hunde-førerforening leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder DcH kreds 6. Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamlingen er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).

 

Vedtaget den 6. december 1995

Ajourført d. 27/1 2000, 12/1 2006, 30/1 2011. 29/1 2012