– Regelsæt

LISTE OVER GÆLDENDE BESLUTNINGER:

09-11-1995 Foreningen stiftet.
28-10-1998 Køber klubhuset for 1 kr. af boldklubben B1982
13-12-2007 Bo køreskole lejer klubhuset mandag, tirsdag, og torsdag året rundt.
01-02-2011 Samarbejdsaftale med Maxi Zoo ( løber kalenderåret ud og fornyes 1 jan hvert år.)
01-02 2011 sponsoraftale med ok Benzin
01-09-2011 Indmeldt i DGI Storstrømmen
24-10-2011 Nye nøglesystem fra Låse specialisten ( Anders Jochumsen)
25-01-2012 Nye vedtægter vedtaget.
31-12-2012 Køreskolen opsiger deres lejemål.

**********************************************************************************
FOR ALLE:

 • Man skal samle op efter sine hunde.
 • Forbudt at have løse hunde på pladsen uden din træners tilladelse.
 • Ved 3 udeblevne trænings gange uden afbud til træneren, så ligges hundefører på venteliste og kan først henvises en plads når der bliver en ledig.
 • Klubhuset er til alles brug i forbindelse med træningen. Klubben giver kaffe og the.
 • Husk at rydde op efter jer selv. Vi har ikke ansat personale til oprydning og rengøring. Fej/tør evt. gulvet, ved meget skidt/mudder.
 • Der er ingen i klubben der er lønnet. Træner og bestyrelsen arbejder frivilligt
 • Støt klubben. Hver gang du køber en sæk Oliver foder til hunde eller katte støtter du klubben med 50 kr.

01-01-2013
Kontingent fra og med 2013:
Klubben betaler grundkontingent for træner og bestyrelser, der har virket et år.
Helårs træning 950 kr.
Kursushold 10 gange. 750 kr. Hvis der er plads på de faste hold kan man for 200 kr. mere træne med resten af året. Men vi er ikke forpligtet til at tilbyde mere træning efter et kursushold.

**********************************************************************************
RETNINGSLINJER FOR MUSKELHUNDE I DCH GULDBORGSUND: 

 • Enhver træner, selv på et hvalpehold, er i sin fulde ret til at fravælge en muskelhund/kamphund.
 •  Muskelhunde/kamphunde på under 6 måneder optages på samme vilkår, som alle andre racer. Bemærk at disse hunde når de er under 6 måneder går på et hvalpehold med alle andre hunderacer, så de bliver socialiseret optimalt i hvalpestadiet. Hvalpene deltager desuden i frikvarter på lige fod med hvalpe af andre racer.
 • Det er ikke tilladt at lege kamplege med sin muskelhund/kamphund, som f.eks. ruskelege, generelt lege som gør hunden stresset.
 • Træningen foregår udelukkende ved hjælp af godbidder som belønning. Formålet er at udnytte hundenes arbejdsevne uden at vække kamplysten.
 • Muskelhunde/kamphunde der er over 6 måneder vil blive bedømt på adfærd og temperament. Hvis hunden har adfærds problemer, har vi ret til at henvise hunden til andre personer med bedre kompetencer.
 •  Når de er over 6 måneder skal de føres i snor og ikke være i leg med andre hunde.
 •  Muskelhunde/kamphundes deltagelse til konkurrence bør ske efter en veldefineret bestået optagelsesprøve, som virkelig sikrer at hunden er så godt socialiseret at lokalforeningerne ikke får problemer med at fastholde deres ansvar for at tilmelde hunde til konkurrencer.
 • Hvis man ønsker at gå til agility med sin muskelhund/kamphund skal man godkendes af træneren først.
 • Hvis en muskelhund/kamphund afvises af DCH Guldborgsund, henvises der til specialklubber, konsulenter osv.

**********************************************************************************
VEDRØRENDE KLUBBENS BESTYRELSEARBEJDE:

01-03-2012
Forretningsorden v/bestyrelsesmøder:

 • Formanden, og i dennes fravær, næstformanden leder mødet.
 •  Det underskrevne referat opbevares hos formanden. Der hænger en kopi i klubben.
 •  Ved vigtige beslutninger skal over 50% af bestyrelsen være tilstede.
 • Ved lige afstemning har formanden 2 stemmer.
 •  Næste møde første lige onsdag i hver mdr. Minus juli og dec.
 • Al post (både bestyrelses- og personligt) sendes pr. e-mail.

Det er det enkelte medlems eget ansvar at være opdateret.

Møderne afholdes i klubhuset kl. 19.00, første lige onsdag i hver mdr. minus juli og dec.

Trænerne og føl får bestyrelsesmødereferatet tilsendt pr. mail. Såfremt der drøftes person-
sager, bliver dette ikke taget med i referatet, da det ikke vedkommer alle.

Rengøring i klubhus: Mangler der rengøringsmidler kontaktes Susanne.
Alle træner og føl er med i turnus.
Tina vasker klude.

Klubben sælger foder. Klubben tjener 50 kr. sæk. Susanne står for fodersalg.

Jubilæer 10 års medlemskab (20-25 års) – der —– gives det samme til både aktive og passive.
Gaven er et gavekort til noget hunde relateret på kr. 500,00, som uddeles på den næst kommende
generalforsamling.

**********************************************************************************
TRÆNERE:

01-03-2012
Ang. start på holdende m.h.t.indmeldelse, betaling, vaccination og lovpligtig hundeforsikring.

 •  hvalpen skal være fuld vaccineret.
 • Vaccinationer skal kontrolleres hvert år og må ikke være ældre end 3 år.
 • Der skal vises kvittering eller forsikringbevis for betalt ansvarsforsikring.
 • Det er trænerens opgave at holde styr på vaccination og forsikring. Afkrydsningliste hertil på medlemsliste.
 • Trænerne er forpligtet til at opdatere holdlisterne. Her kan man se når kursisten har betalt.

Hunde der har født kan ikke deltage i træning i DcH før 8 uger efter fødsel.
Vi henstiller yderligere til, at de ikke deltager i træning i drægtighedperioden.

01-03-2012
Grundregler for hvad hundeførerne skal instrueres i på et kursushold, af en varighed på
10 lektioner:
Alt efter hundens alder/niveau. Får hundeføreren indsigt i følgende øvelser:
Stå – Sid – Dæk – Indkald – Lineføring – Næsearbejde samt Lederskab.

Trænerudvalget har frie hænder til at ændre på træningsmetoder, så de er på linje med det nyeste på landsplan.

Trænere skal være til stede ved indskrivning. Dato for indskrivning aftales på trænermøder.
Kasseren og mindst 1 fra bestyrelsen skal også være til stede.

Kurser og uddannelser som klubbens bestyrelse beder trænerne om at deltage i, dækkes fuldt
ud med kursusgebyr og transport. Ved andre kurser kan trænerne “ansøge” bestyrelsen om
dækning af kursusgebyr og transport, såfremt kursusindholdet er relevant for klubben.
Bestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere kurset. Dette for at undgå, at klubben kommer til at betale for kurser, der ikke er relevant for klubben. Transporttaksten er 2 kr/km til kurser og DM.
Til træner aspiranter, her gives efter endt uddannelse et tilskud på 1 kr. pr. km. Her kræver kasseren at få indbydelserne til kurserne samt kraks kørselsvejledning. Kørsel er fra Poul Martin Møllersvej 8B, 4800 Nykøbing.

Klubben betaler startgebyr til DM.
Deltagelse v/ DM: Transport udgifter dækkes evt. færgebillet.
Er flere hunde udtaget, deler de det afsatte beløb.
Passive medlemmer kan ikke få tilskud til DM.

01-03-2012

Klubben er pålagt at udfylde ” børnetatester.” Trænerkordinator søger for træner og føl udfylder tilladelsen. Alle i bestyrelsen skal også udfylde en og aflevere den til formanden. Dette skal gøres senest 15 november hvert år. Formanden sender til politi og senere til kommunen senest 15 jan.. Formanden har attesterne i en mappe

Disse gemmes kun så længe man er aktiv træner i klubben.

*********************************************************************************

TRÆNER KOORDINATOR:

Denne udvalgspost går på omgang, man vælges for et år af gangen. Og kan godt vælges igen. Træner, føl og bestyrelses medlemmer kan varetage denne post.
Ny træner koordinator findes af bestyrelses, i sammenarbejde med trænerne.

Koordinatorens funktion:

Træner Koordinatoren indhenter, bearbejder og formidler oplysninger.
Indkalder til trænermøder med en dagsorden, minimum i januar, marts, juni, oktober.
Efterfølgende sender træner koordinatoren et referat til alle trænerne, føl og bestyrelses medlemmerne.
Koordinatoren er tovholder mellem trænerne og bestyrelsen, samt sørger for at den ansvarlige for hjemmesiden får de oplysninger der er relevante.
Koordinatoren er klubbens tovholder. Men det er bestyrelsen som træffer alle beslutninger.
Koordinatorens opgaver lader sig bedst sammenligne med et knudepunkt, hvor alt samles, bearbejdes og fordeles.

*********************************************************************************

KONKURRENCER:

01-10-2011
Retningslinjer vedrørende konkurrenceafvikling i Kreds 6
Konkurrenceønsker:
– Ønsker til behandling på septembermødet skal være konkurrenceudvalget i hænde senest 15 august.

Oprettelse af konkurrencerne på online systemet:
De på septembermødet godkendte konkurrencer skal være oprettet senest 1 februar efterfølgende år.
– Konkurrencer godkendte i løbet af året, oprettes senest 8. dage efter godkendelse.
– Indbydelser skal være oprettet senest 2 kalendermåneder før konkurrence datoen.

Ændringer:
– Ansøgning om ekstra konkurrence/ændring/aflysning af konkurrence, skal være konkurrenceudvalget
i hænde senest 3 måneder før den ønskede ændring.
– Udvalget/kredsbestyrelsen svarer senest 14 dage efter fremsættelse af ønske.

Tilmelding:
– Al tilmelding i alle discipliner skal ske via online systemet.
– Fast tilmeldingsfrist 1. kalendermåned i lydighed, i agility/rally 2 uger. D.v.s. holdes der en lydighedskonkurrence søndag den 8. maj, slutter tilmeldingsfristen 8. april. Holdes der en agility eller rallykonkurrence lørdag den 7. maj. slutter tilmeldingsfristen lørdagen 2 uger før.

Deltager begrænsning:
– Er der i indbydelsen til en kredskonkurrence skrevet et maks. antal deltager, foregår det efter ”først til mølleprincippet”, hvor deltagernes tilmelding i onlinesystemet lægges til grund.
– De hundeførere der ikke bliver plads til, skal i ugen efter udløb af tilmeldingsfrist have besked om dette.

Betaling:
– Er der i indbydelsen skrevet betaling via lokalforening, skal dette overholdes. Det er op til de enkelte lokalforeninger at gøre deres deltagere opmærksomme på at der ikke kan indbetales individuelt.
– Efter tilmeldingsfristen er udløbet, tilbagebetales kun indbetalt deltager gebyr ved sygdom.

Hvor det ikke er muligt at betale direkte til konk. Skal deltager betale gennem foreningen skal deltagergebyret således være Susanne i hænde senest 4 dage før sidste betaling.. Er der ikke betalt slettes konk.delt af deltagerlisten.
Til rally skal indbetales til
Til Lydighed skal indbetales til

Hvis en hund er passiv (medlem), skal træneren se den passive hunds kunnen, inden den
må komme ud til konkurrencer, da det er klubbens ansvar kun at sende hunde, der er
klar til det, ud til konkurrencer.

Startbog kan udleveres når træneren vurderer, at hundeføreren er klar til konkurrence.
Resultathæfter udleveres mod beregning. Pt. 20,- Kr.

Præmiefordeling ved konkurrencer:
1. præmie ved 1-4 deltagere.
2. præmier ved 5-10 deltagere.
3. præmier ved 10-15 deltagere. Osv.

Retningslinjer for konkurrenceønsker godkendt på kredsrådsmødet september 2011
Ønsker til konkurrenceplanen næste år, som behandles på septembermødet indeværende år, skal være formanden for konkurrenceudvalget i hænde senest 15. august indeværende år.

Lydighed:
Det tilstræbes i samarbejde med dommerudvalget og dommercentralen at få et ligeligt antal konkurrencer i alle lydighedsklasser. Derudover skal der være plads til eventuelle IPO prøver/-konkurrencer.
Rene C-konkurrence godkendes normalt ikke, dog er det pt. aftalt at foreninger der holder A & E konkurrence i konkurrencesæsonen som er gyldig til DM-udtagelse, kan byde ind på en ren C-dag i perioden fra midt i maj til midt i august, kredsen håber på denne måde at kunne fordele C-konkurrencerne over hele sæsonen, så C-hundene får mulighed for at forbedre deres resultater over en længere periode.
Konkurrencedage med alle klasser eller hvor A & E eller en af disse indgår, gå forud for rene C-B konkurrencer, så læg jer i selen og prøv om det er muligt at finde plads, så der kan suppleres med en A eller E konkurrence.
Kreds 6 skal som minimum afholde en runde af E-turneringen, her er der hvert år bud efter en forening der kan og vil være vært for E-turnerigen.
Foreningerne bedes overveje om konkurrenceønsket kan afvikles som en landsdækkende konkurrence.

Agility:
Her skal der tages stilling til om konkurrencen skal være på kreds eller landsplan.

Rally-Lydighed:
Ønsker om datoer indsendes på lige fod med Lydighed og Agility

Sjællandsmesterskab:
Foreninger opfordres til at byde ind på afholdelse af SM i de tre discipliner.

Hundeførerweekend:
Weekenden holdes fri for konkurrenceaktivitet.

DGI:
Simone Olling er ansvarlig overfor DGI. Og deltager i relevante møder.